ORGANLAR

1-Birlik Başkanı:

 • Şaban ERDOĞAN (İlçe Kaymakamı)

2-Birlik Encümeni:

 • Harun VEZİROĞLU (İl Genel Meclis Üyesi)
 • Muharrem ŞEN (İl Genel Meclis Üyesi)
 • Mehmet MUTLUER ( Sarıçökek Köyü Muhtarı )
 • Hüsnü YÜKSEL ( Yeniyurt Köyü Muhtarı)

Birlik Encümeni Yedek Üyeleri:

3-Birlik Meclisi:

2013 YILI

KAYNAŞLI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

FAALİYET RAPORU

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

A-Misyon ve Vizyon

Kaynaşlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin amacı Birlik tip tüzüğünde de belirtildiği üzere;

 

a) Üye köylerin; ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, çevre, gençlik,spor, turizm ve benzeri yönlerden gelişmelerini, kalkınmalarını ve refahlarının yükselmesini sağlamak,

 

b) Üye köylerin; ulaşım, iletişim, spor, kanalizasyon, katı atık, içme suyu, sulama, kültür, sağlık, eğitim, turizm, çevre sağlığı ve benzeri alanlardaki altyapı ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak,

 

c) Köy idarelerine yasalarla verilen görev ve ödevlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak,

 

d) Üye köylerde, yaşayan halkın ortak sorunları veya ihtiyaçlarının görülmesine ilişkin her türlü faaliyette bulunmak,

 

e) Üye köylerin; imarını, çevre düzenlemesini, yeşillendirilmesini ve ağaçlandırılmasını yapmak,

 

f) Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan özel kurum, kuruluş ve derneklerin üye köylerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacıyla yürütecekleri hizmetlerde kullanmak amacıyla ayni ve nakdi taleplerini karşılamak için birlik bütçesinden gerekli yardımların yapılmasına yardımcı olmak,

 

g) Üye köylerde; olması muhtemel her türlü tabii afet ve felaketlere karşı özel arama - kurtarma ekiplerinin kuruluşu, yetiştirilmesi, eğitim çalışmalarının organizasyonu, bu amaçla her türlü araç, gereç satın alınması, imalat ve ithalat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

h) Kamu adına köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlayıcı çalışmalarda bulunmak,

 

ı) Üye köylerde; kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla idari makamlarca yapılmasında yarar görülen hizmetlerin yerine getirilmesi için bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

j) 5355 sayılı kanunun 18. maddesi üçüncü fıkrasındaki açıklama doğrultusunda ilgili kuruluşlarla yapacağı protokol kapsamında bu kurumların köylere yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini yapabilir. Bu Kapsamdaki işler birliğin tabi olduğu esas ve usullere göre sonuçlandırılır,

 

k) Kamu hizmetlerinin; kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilir,

 

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

Birliğin organları Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.En üst yönetim birimi Birlik Meclisidir. Meclis içinden seçilen encümen üyeleri İlçe Kaymakamı Başkanlığındaki Birlik Encümenini oluşturur. Birlik Başkanı, Encümeni ve Meclisinin görev ve sorumlulukları Birlik Tip Tüzüğünde belirtilmiştir. Uygulamaya ilişkin kararlar Birlik Encümenince alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

 

 1. Fiziksel Yapı

 

Kaynaşlı İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağında tahsis edilen bir büroda hizmet vermektedir. Ayrıca Belediye İş Merkezi 1. katta Birliğimize ait 75m2 işyeri bulunmaktadır.

 

 1. Örgüt Yapısı

 

Kaynaşlı İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İlçede kurulu bulunan 20 köyün katılımı ile kurulmuştur. Birlik Genel Meclisi İlçeden seçilen encümenler, İlçe Kaymakamı ve 20 köy muhtarından oluşur.

Birlik Encümeni Birlik Genel Meclisi adına birliğin yürütme organıdır.Genel Meclis tarafından seçilen 2 muhtar, 2 encümen ve İlçe Kaymakamından oluşur.

 

 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Kaynaşlı İlçesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait güncel bilgiler,faaliyetler ve ekonomik göstergeler, gönderilen ödenekler ve yapılan harcamalar araç gereç durumları www.kaynasli.gov.tr adresinden de ulaşılabilir.

 

 1. İnsan Kaynakları

 

Birliğimizde geçici işçi olarak 5 kişi çalıştırılmaktadır.(1 büro işçisi,2 kamyon şoförü,1 Kepçe Operatörü,1 Greyder Operatörü),Birlik iş ve işlemleri Birlik Başkanının görevlendirmesi ile çalışan 2kişi(Birlik Müdürü, Yazı işleri Birim Sorumlusu) tarafından yürütülmektedir.

 

 1. Sunulan Hizmetler

 

Birliğimiz tarafından İlçemiz köylerine yönelik yol, su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. eğitim binalarının ve sosyal alanların iyileştirilmesi hizmetleri başta olmak üzere üye köylerin bir bütünlük içersinde her alanda olumlu gelişme sağlamasına katkı sağlamaktır.

 

 1. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

Birlik Başkanı Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninde Başkanı ve Birlik Tüzel Kişiliğinin temsilcisidir. Birliğin tüm faaliyetleri yürürlükte kanun ve mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Birliğin satın alma işleri Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.Birlik faaliyetlerinin Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,varlık ve kaynaklarının korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından sürekli olarak iç kontrol mekanizması çalıştırılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Mülkiye Müfettişlerince 2013 yılında yapılan teftiş sonucu olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

 

II-AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Köylere Hizmet Götürme Birliği 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlik Kanununda da belirtildiği üzere 'İlçelerde, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlanması hariç olmak üzere, köylere ait hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir.' Amacı ile kurulmuş ve devletin imkanları dahilinde amacına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Yapılacak yardım ve yatırımlarla ilgili olarak sorun ve ihtiyaçlar tespit edildikten sonra birlik encümenince öncelik ve aciliyet sırasına göre kararlar verilmektedir. Öncelik ve aciliyet, sorunun ne olduğu, köyün ilçeye uzaklığı, faydalanacak nüfus, sağlayacağı ekonomik katkılar göz önüne alınarak karalaştırılır.

KÖYDES projeleri ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ile gerçekleştirilecek olan

Projelerin öncelik sırasının tespitinde YPK kararlarına göre hareket edilir.

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

 

1.Bütçe Uygulama Sonuçları

YILLAR

BÜTÇE GELİR

TAHMİNİ

GERÇEKLEŞEN

GELİR

GERÇEKLEŞME

ORANI(%)

BÜTÇE

GİDER

TAHMİNİ

GERÇEKLEŞEN

GİDER

GERÇEKLEŞME

ORANI(%)

2013

3.000.000,00

1.498.703,96

49,96

3.000.000,00

1.299.822,93

43,33

 

Bütçe tahminleri ile gerçekleşen oranlar arasındaki tutar KÖYDES projelerinden beklenen tutar ile tahsis edilen tutar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

 

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği 2013 yılı gelir toplamı 1.498.703,96 TL dir. Gelir toplamına ilişkin detaylı tablo ektedir. Ana başlıklar halinde 2013 yılı gelirlerimiz;

 

Sıra No

Gelirin Türü

Toplam Gelir(TL)

01

Bağışlar

1.220,00

02

Değerli Evrak Satışı

3.300,00

03

Faiz Geliri

16.486,98

04

KÖYDES

578.700,00

05

İl Özel İdare

895.350,67

06

Maden Ocağı Ruhsat Hrc.

3.646,10

T O P L A M

1.498.703,96

 

İl Özel İdaresinden Aktarılan Ödenekler İle İşlerin Son Durumu

 

 

Sıra No

Tarih

Tutarı

Ödenek Amacı

İşlerin Son Durumu

1

23.01.2013

26.492,57

Eğitim Kurumları Temizliği

Okul Aile Birliklerine Aktarılarak Okulların Temizliğinde Kullanılmıştır.

2

30.01.2013

61.296,98

İşçilerin 6 Aylık Ücreti

İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Kullanılmıştır.

3

01.02.2013

6.000,00

Köylere Yardım

Darıyeri Hasanbey Köyü Kanalizasyon Yapımında kullanılmıştır.

4

12.02.2013

1.400,00

işçi mesaileri

İşçi Mesai ödemelerinde Kullanılmıştır.

5

13.02.2013

4.772,00

Eğitim Çakırsayvan Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır.

6

28.02.2013

15.000,00

Eğitim Kurumları Temizliği

Okul Aile Birliklerine Aktarılarak Okulların Temizliğinde Kullanılmıştır

7

01.03.2013

35.000,00

Eğitim Kurumlarının Bakım Onarımı

İlköğretim Okullarının Bakım Onarımında Kullanılmıştır.

8

07.03.2013

9.000,00

Köylere Yardım

Muratbey Köyü Camii Çevre Düzenlemesi İçin Kullanılmıştır.

9

18.03.2013

1.890,00

Eğitim Çakırsayvan Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır

10

22.03.2013

10.609,00

Köylere Yardım

Yeşiltepe Heyelan Çalışmalarında Kullanılmıştır.

11

22.03.2013

20.000,00

Köylere Yardım

Köy Alt Yapı Çalışmalarında Kullanılmıştır.

12

16.04.2013

2.835,00

Eğitim Çakırsayvan Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır.

13

15.05.2013

4.000,00

Köylere Yardım

Darıyeri Mengencik Hıdırellez Şenliklerinde Kullanılmıştır.

14

17.05.2013

2.835,00

Eğitim Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır.

15

24.05.2013

4.000,00

Köylere Yardım

Köylere Yönelik Altyapı Çalışmalarında Kullanılmıştır.

16

11.06.2013

5.000,00

Köylere Yardım

Dipsizgöl Şadırvan Yapımı

17

17.06.2013

2.835,00

Eğitim Çakırsayvan Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır.

18

21.06.2013

3.000,00

Köylere Yardım

Yama Çalışması

19

28.06.2013

5.700,00

Köylere Yardım

Yama Çalışması

20

11.07.2013

66.000,00

işçilerin 2. 6 aylık

İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Kullanılmıştır.

21

23.07.2013

1.350,00

Eğitim Çakırsayvan Taşıma

Çakırsayvan Köyü Öğrenci Taşıma İşinde Kullanılmıştır.

22

23.08.2013

35.000,00

Köylere Yardım

Mengencik Köyü Kilit Parke

23

23.08.2013

5.000,00

Köylere Yardım

Saz Köyü Çevre Düzenlemesi

24

23.08.2013

5.000,00

Köylere Yardım

Yeşiltepe Köyü Çaykara Mahallesi

25

23.08.2013

5.000,00

Köylere Yardım

Çakırsayvan Kilit Parke Taşı

26

11.09.2013

4.000,00

Köylere Yardım

İlköğretim Okulları Boya

27

13.09.2013

3.000,00

işçi mesaileri

İşçi Mesai Ödemelerinde Kullanılmıştır.

28

24.10.2013

7.000,00

Kaymakamlık Lojmanı

Kaymakamlık Lojmanı Bakım Onarım ve demirbaş temininde kullanılmıştır.

29

05.11.2013

12.000,00

Köylere Yardım

Dry Hasanbey Kanalizasyon Çalışması

30

20.12.2013

530.335,12

Cumhuriyet Okul Yapımı

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Yapımı 1. Hakediş Tutarının ödenmesi için Kullanılmıştır.

TOPLAM

895.350,67

   

 

 

3.Mali Denetim Sonuçları

Kaynaşlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2013 yılı içersinde 1 kez 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun ortak hükümleri başlıklı 22. maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri ve 21.03.1958 tarih ve 9864 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Tahsilat Yönetmeliğine uygun olarak denetlenmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Mülkiye Müfettişleri tarafından 2010-2011-2012 yıllarının denetimi gerçekleştirilmiştir.

 

DARIYERİ YÖRÜKLER KÖYÜ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

 
 
 

FINDIKLI KÖYÜ İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

 
 
 
 
 

ÇAKIRSAYVAN KÖYÜ İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

 


 

DARIYERİ YÖRÜKLER KÖYÜ-SARIÇÖKEK KÖYÜ STABİLİZE ÇALIŞMASI


 

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

 

MURATBEY KÖYÜ CAMİİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 

 

DARIYERİ BAKACAK KÖYÜ SAZ KÖYÜ VE DARIYERİ YÖRÜKLER KÖYLERİ KİLİT PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMASI

 

DARIYERİ HASANBEY KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
 

 

 

 

 

DİPSİZGÖL KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU ÇATI YAPILMASI
 

ÇAKIRSAYVAN KÖYÜ KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMASI 

 

KUMLUCA İLKÖĞRETİM OKULU YEMEKHANE TADİLATI


 

SAZ KÖYÜ İÇMESUYU DRENAJ ÇALIŞMALARI